Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Webservice som henter 10 siste artikler (asp.net 2.0)

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne webservicen henter 10 siste artikler fra en database, og legger dem i et DataSet. Deretter lager vi en asp.net side, kobler oss til webservicen og viser disse dataene i en datagrid.

---------------------------------------
WebService (readArticle.asmx)
---------------------------------------

<%@ WebService Language="VB" Class="readArticle" %>

Imports System.Web
Imports System.Web.Services
Imports System.Web.Services.Protocols
Imports System.Data.SqlClient

<WebService(Namespace := "http://tempuri.org/")> _
<WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _
Public Class readArticle
Inherits System.Web.Services.WebService

<WebMethod()> Public Function readArticle() As Data.DataSet

Dim Conn As New SqlConnection(ConfigurationManager.AppSettings("Connstring"))
Dim Cmd As New SqlCommand("Select TOP 10 * from tblKode", Conn)

Dim DA As New SqlDataAdapter(Cmd)
Dim DS As New Data.DataSet()
DA.Fill(DS, "virKode")

Cmd.Dispose() 'Sletter minnet
Conn.Dispose() 'Sletter minnet

'Returnerer DataSet objektet MED data
Return DS

End Function

End Class---------------------------------------
Webside (readArticle.aspx)
---------------------------------------

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="readArticle.aspx.vb" Inherits="readArticle" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:GridView ID="dtgArticles" runat="server">
</asp:GridView>
</div>
</form>
</body>
</html>---------------------------------------
Webside CodeBehind (readArticle.aspx.vb)
---------------------------------------
'Husk å add'e webtjenesten i prosjektet ditt.
'Høyreklikk på prosjektrta, velg "Add Web Reference."


Partial Class readArticle
Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
If Not Page.IsPostBack Then
readArticle()
End If
End Sub

Private Sub readArticle()
Dim wsReadArticle As New localhost.readArticle
Me.dtgArticles.DataSource = wsReadArticle.CallreadArticle
Me.dtgArticles.DataBind()
End Sub
End Class

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11097272.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker