Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (566)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Uploade filer i ASP

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden er meget avansert, men fungerer deretter meget bra! På denne måten kan man overføre filer direkte til serveren.

Fil 1: Upload.asp
------------------

<!-- #include file="$upload.asp" -->
<%
Server.ScriptTimeout = 500

Dim Uploader, File
Set Uploader = New FileUploader

Uploader.Upload()


If Uploader.Files.Count = 0 Then
Response.Write "File(s) not uploaded."
Else
For Each File In Uploader.Files.Items

pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-16
path = Left(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")),pathEnd)
File.SaveToDisk path

Response.Write "<b>Opplastingen er fullført!</b><br>"
Response.Write "Fil: " & File.FileName & "<br>"
Response.Write "Størrelse: " & File.FileSize & " bytes<br>"
Response.Write "Type: " & File.ContentType & "<br><br>"

Next
End If

Set Uploader = nothing
%>fil 2: $upload.asp:
----------------------

<%
Class FileUploader
Public Files
Private mcolFormElem

Private Sub Class_Initialize()
Set Files = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set mcolFormElem = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
If IsObject(Files) Then
Files.RemoveAll()
Set Files = Nothing
End If
If IsObject(mcolFormElem) Then
mcolFormElem.RemoveAll()
Set mcolFormElem = Nothing
End If
End Sub

Public Property Get Form(sIndex)
Form = ""
If mcolFormElem.Exists(LCase(sIndex)) Then Form = mcolFormElem.Item(LCase(sIndex))
End Property

Public Default Sub Upload()
Dim biData, sInputName
Dim nPosBegin, nPosEnd, nPos, vDataBounds, nDataBoundPos
Dim nPosFile, nPosBound

biData = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes)
nPosBegin = 1
nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(13)))

If (nPosEnd-nPosBegin) <= 0 Then Exit Sub

vDataBounds = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)
nDataBoundPos = InstrB(1, biData, vDataBounds)

Do Until nDataBoundPos = InstrB(biData, vDataBounds & CByteString("--"))

nPos = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("Content-Disposition"))
nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString("name="))
nPosBegin = nPos + 6
nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(34)))
sInputName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))
nPosFile = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("filename="))
nPosBound = InstrB(nPosEnd, biData, vDataBounds)

If nPosFile <> 0 And nPosFile < nPosBound Then
Dim oUploadFile, sFileName
Set oUploadFile = New UploadedFile

nPosBegin = nPosFile + 10
nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(34)))
sFileName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))
oUploadFile.FileName = Right(sFileName, Len(sFileName)-InStrRev(sFileName, "\"))

nPos = InstrB(nPosEnd, biData, CByteString("Content-Type:"))
nPosBegin = nPos + 14
nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(13)))

oUploadFile.ContentType = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))

nPosBegin = nPosEnd+4
nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, vDataBounds) - 2
oUploadFile.FileData = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)

If oUploadFile.FileSize > 0 Then Files.Add LCase(sInputName), oUploadFile
Else
nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString(Chr(13)))
nPosBegin = nPos + 4
nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, vDataBounds) - 2
If Not mcolFormElem.Exists(LCase(sInputName)) Then mcolFormElem.Add LCase(sInputName), CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin))
End If

nDataBoundPos = InstrB(nDataBoundPos + LenB(vDataBounds), biData, vDataBounds)
Loop
End Sub

Private Function CByteString(sString)
Dim nIndex
For nIndex = 1 to Len(sString)
CByteString = CByteString & ChrB(AscB(Mid(sString,nIndex,1)))
Next
End Function

Private Function CWideString(bsString)
Dim nIndex
CWideString =""
For nIndex = 1 to LenB(bsString)
CWideString = CWideString & Chr(AscB(MidB(bsString,nIndex,1)))
Next
End Function
End Class

Class UploadedFile
Public ContentType
Public FileName
Public FileData

Public Property Get FileSize()
FileSize = LenB(FileData)
End Property

Public Sub SaveToDisk(sPath)
Dim oFS, oFile
Dim nIndex

If sPath = "" Or FileName = "" Then Exit Sub
If Mid(sPath, Len(sPath)) <> "\" Then sPath = sPath & "\"

Set oFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not oFS.FolderExists(sPath) Then Exit Sub

Set oFile = oFS.CreateTextFile(sPath & FileName, True)

For nIndex = 1 to LenB(FileData)
oFile.Write Chr(AscB(MidB(FileData,nIndex,1)))
Next

oFile.Close
End Sub

Public Sub SaveToDatabase(ByRef oField)
If LenB(FileData) = 0 Then Exit Sub

If IsObject(oField) Then
oField.AppendChunk FileData
End If
End Sub

End Class
%>

------------------------
SE OGSÅ:
http://activedeveloper.dk/download/default.asp?mode=showdownload&id=79
-----------------------

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13252505.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker