Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Sortere data i et Dataset ved å trykke på overskriftene i tabellen

av Øyvind A. Isaksen
 
I ASP.NET er det en smal sak å sortere data i en tabell etter feks stigende pris, navn osv. Eksempelet viser hvor enkelt dette gjøres i .NET.

-----------------------------------------------
I fila Dataset_Datalj.aspx
SortExpression refererer til kolonnenavnet,
og må derfor ha samme navn her som i DataField.
-----------------------------------------------

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="DataSet_Detalj.aspx.vb" Inherits="kursdag2.DataSet_Detalj"%>
<HTML>
<body>
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:datagrid id="dgProdukter" runat="server" AutoGenerateColumns="False" AllowPaging="True" PageSize="3" AllowSorting="True">
<Columns>
<asp:BoundColumn DataField="ProductID" SortExpression="ProductID" HeaderText="Produkt ID"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="ProductName" SortExpression="ProductName" HeaderText="Produkt Navn"></asp:BoundColumn>
<asp:BoundColumn DataField="UnitPrice" SortExpression="UnitPrice" HeaderText="Pris"></asp:BoundColumn>
</Columns>

<PagerStyle Position="TopAndBottom" Mode="NumericPages"></PagerStyle>
</asp:datagrid>
</form>
</body>
</HTML>-----------------------------------------------
I fila Dataset_Datalj.aspx.vb
Her er det prosedyren dgProdukter_SortCommand
som bestemmer sorteringsrekkefølgen (ASC/DESC).
-----------------------------------------------


Imports System.Data.SqlClient

Public Class DataSet_Detalj
Inherits System.Web.UI.Page
Protected WithEvents lblKategori As System.Web.UI.WebControls.Label
Protected WithEvents dgProdukter As System.Web.UI.WebControls.DataGrid


Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
HentProdukter(Request.QueryString("id"))
End Sub


Private Sub HentProdukter(ByVal KatID)

Dim SQL As String = "select ProductID,ProductName,UnitPrice, " & _
"(select categoryName from Categories where Categories.CategoryID = Products.CategoryID) as CategoryName " & _
"from Products where categoryID = @inputCatID"

If (viewstate("KolonneSortering")) <> "" Then
SQL = SQL & " order by " & viewstate("KolonneSortering") & " " & viewstate("SorteringsRetning")
End If

Dim conn As New SqlConnection(dataset_variabler.dbKobling)
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)

Dim parameter As New SqlParameter("@inputCatID", KatID)
cmd.Parameters.Add(parameter)

Dim DS As New DataSet()
Dim DA As New SqlDataAdapter(cmd)
DA.Fill(DS, "virProdukter")
Me.dgProdukter.DataSource = DS.Tables("virProdukter")
Me.dgProdukter.DataBind()

End Sub


Private Sub dgProdukter_PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs) Handles dgProdukter.PageIndexChanged
Me.dgProdukter.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
HentProdukter(Request.QueryString("id"))
End Sub


Private Sub dgProdukter_SortCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs) Handles dgProdukter.SortCommand
viewstate("KolonneSortering") = e.SortExpression

If viewstate("SorteringsRetning") = "" Then
viewstate("SorteringsRetning") = "ASC"
ElseIf viewstate("SorteringsRetning") = "ASC" Then
viewstate("SorteringsRetning") = "DESC"
ElseIf viewstate("SorteringsRetning") = "DESC" Then
viewstate("SorteringsRetning") = "ASC"
End If

HentProdukter(Request.QueryString("id"))
End Sub

End Class

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13884904.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker